Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://orstechnics.com.

Wettelijke Bepalingen

In dit document kan u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 • Algemene Verkoopsvoorwaarden
 • Gebruik van Cookies
 • Legal Disclaimer
 • Phishing
 • Privacy Verklaring

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ORS Technics Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de aanbiedingen en verkopen door partner verkopers op de ORS Technics website.

1. Identificatie van de verkoper

ORS Technics is onderdeel van JPR Racing Bikes bvba, hierna “ORS Technics” genoemd.
Achiel Cleynhenslaan 128 A, 3140 Keerbergen, België
BTW BE 0879 475 640
Tel.: 016/190.154
E-mail: info@orstechnics.com

2. Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door ORS Technics aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten.

ORS Technics kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in PDF formaat en kunnen samen met de bevestiging van de bestelling ten allen tijde door de klant opgeslagen of afgedrukt worden.

ORS Technics is hoofdzakelijk actief in België. Wij kunnen je bestelling ook aanvaarden als het leveringsadres in het buitenland gelegen is. Echter is de klant verantwoordelijk voor eventuele import rechten en taksen die geheven worden door een land buiten België en/of de Europese Unie.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, Frans of Engels, naargelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Waar vermeld zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’. Dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

‘Grote goederen’ zijn race-stoelen, rolkooien, en alle producten, onderdelen en toebehoren die niet met de normale post verzonden kunnen worden.
‘Kleine goederen’ zijn alle andere onderdelen en toebehoren op de website vermeld, die klein genoeg zijn om per normale post te verzenden.

Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelwagen. Vervolgens kiest hij de leveringswijze (zie artikel 7), vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ te selecteren en de betaling uit te voeren.

Om een product telefonisch te bestellen, belt de klant naar het nummer 016/190.154 en wordt hij door het verkoopproces begeleid door de telefonist.

De catalogus met producten en hun omschrijving die op orstechnics.com terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website of via de telefoon om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Klanten die geen mailadres hebben, kunnen hun telefonische bestelling per sms laten bevestigen.

ORS Technics behoudt zich het recht om voor ter bescherming van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan ORS Technics weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die ORS Technics besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan ORS Technics haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Onze prijzen zijn btw inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. De prijs van een standaardlevering of -verzending met spoed is afhankelijk van volume en gewicht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Voor de eventuele plaatsing van de aangekochte materialen door ORS Technics worden kosten aangerekend. De kosten voor plaatsing van materiaal dienen met de ORS Technics werkplaats op voorhand besproken te worden voor boeking van een afspraak en eventuele extra onderdelen en kosten die kunnen gepaard gaan met de plaatsing van het onderdeel/onderdelen.

6. Betaling

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen:
a) rechtstreeks (enkel internetverkoop)
Met de volgende betaalkaarten: Visa, Mastercard, Bancontact, Mister Cash, Maestro 

Via internetbankieren: Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay, Paypal

b) U kan vooraf betalen per overschrijving, maar dient ons hiervoor eerst te contacteren. In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant opzij gezet, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij een bestelling voor levering via koerier aan huis of via afhaling in onze winkel dient de klant steeds volledig te betalen op het moment van bestelling.

7. Levering en installatie

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of kunnen afgehaald worden in onze winkel. Voor de veiligheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

ORS Technics kan de bestelde producten ook plaatsen. Daarvoor dient de klant een afspraak te maken met onze werkplaats. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de installatie, worden steeds aangerekend. Als er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper deze werken tegen betaling door ORS Technics of in eigen regie laten uitvoeren. Wendt je hiervoor tot onze werkplaats.

In geval van afwezigheid bij levering op de overeengekomen datum of niet gegronde weigering van de aanvaarding van de levering door de klant, zullen de onkosten voor elke supplementaire aanbieding in rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt als de klant de afspraak minder dan 48 uur op voorhand afzegt.

In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op 016/190.154.

De levering aan huis gebeurt in principe door de post of een koerierdienst. ORS Technics is niet verantwoordelijk voor de levering van de bestelling. Bij de bestelling maakt de klant de keuze met betrekking tot de gekozen partner voor de levering van zijn bestelling. Zodra de goederen zijn opgehaald door de post of de koerierdienst gelden de voorwaarden en reglementering van de betreffende dienst die de levering uitvoert.

In geval van afwezigheid van de klant gelden de procedures en voorwaarden van de dienst de levering verzorgt.

Bij een bestelling online met afhaling in onze winkel, ontvangt de klant een bericht zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling. De bestelling kan dan afgehaald worden op vertoning van zijn identiteitsbewijs en mits voltooiing van de betaling.

8. Leveringstermijn

Voor producten die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden voor een levering aan huis een aantal leveringsmethoden voorgesteld, waaruit de klant kan kiezen. Voor bestelling online en afhaling in onze winkel kan u een melding maken bij de bestelling online.

Voor producten die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geldt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, een leveringstermijn van maximaal 30 dagen. Zodra het onderdeel/product voorradig is, contacteert ORS Technics de klant om een leveringsdatum af te spreken als de goederen aan huis worden geleverd. Bij afhaling in onze winkel wordt de klant verwittigd wanneer de bestelling beschikbaar is bij ORS Technics.

ORS Technics is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Als bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

9. Afhaling van een online bestelling

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Ter bescherming van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

Afhalen van een bestelling kan enkel tijdens de openingsuren van de winkel. De afhaalmail bevestigt dat de goederen effectief in de winkel klaarstaan voor de klant.

Indien het een online bestelling betreft van goederen die niet in voorraad zijn, wordt de klant telefonisch, via mail of per sms op de hoogte gebracht zodra de goederen beschikbaar zijn.

10. Garantievoorwaarden voor consumenten

Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de garantie van de fabrikant. In de meeste gevallen, en zolang de goederen niet in competitie verband gebruikt worden, is er een wettelijke waarborg van 2 jaar. Echter op race onderdelen, of onderdelen en goederen die gebruikt worden tijdens wedstrijden (al dan niet in competitieverband) geldt er geen garantie.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt (bv. door oxidatie, schokken, val,…)
 • De vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen
 • Defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen
 • Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik strijdig met de voorschriften van de fabrikant
 • Schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee dagen na vaststelling te worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig als men een beroep doet op de naverkoopdienst van ORS Technics. Als de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door ORS Technics aangewezen derde, vervalt de garantie.

d) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

11. Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

De klant heeft de keuze:

a) Ofwel brengt hij de goederen, samen met de factuur of het kasticket, terug naar de ORS Technics winkel binnen de 14 dagen na de levering.

b) Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht, bij voorkeur door gebruik te maken van een retourformulier. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan shop@orstechnics.com.

De klant dient dan binnen de 14 dagen op zijn kosten de goederen terug te sturen naar ORS Technics Webshop, Nieuwlandlaan 47, 3200 Aarschot.

De goederen dienen teruggestuurd te worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat.

Binnen de 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen door ORS Technics, worden alle betaalde bedragen terugbetaald via de betaalmethode die de klant gebruikte voor zijn aankoop. Er wordt echter geen cash geld teruggegeven aan de kassa.

Dit herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten in België. Er is geen herroepingsrecht voor goederen besteld voor levering buiten België.

12. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail – back-up).

13. Contact

Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand
Voor vragen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de ORS Technics webshop via 016/190.154 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.) of via shop@orstechnics.com.

Opmerkingen in verband met de levering
Elke klacht betreffende defecte goederen, zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door een transport bedrijf, dient om in acht genomen te worden, per mail gemeld te worden op shop@orstechnics.com.

14. Eventuele klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij:

ORS Technics
Nieuwlandlaan 47
3200 Aarschot
Tel.: 016/190.154
E-mail: shop@orstechnics.com
(van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.)

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Gebruik Van Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van je pc of mobiele toestel wanneer je een website bezoekt. Deze bestanden bevatten een uniek identificatienummer.

Waarom gebruikt ORS Technics cookies?

Deze cookies vergemakkelijken het bezoeken van de website en versnellen je toekomstige bezoeken. Ze worden ook gebruikt om de website te personaliseren volgens jouw voorkeuren (qua navigatie, taal, beeldresolutie,…), om ons aanbod aan te passen en jou productaanbevelingen voor te leggen. Cookies zorgen ervoor dat je bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde info ontvangt of je gegevens opnieuw moet invoeren.

De cookies worden ook gebruikt voor het onthouden van persoonlijke gegevens zoals je elektronische gegevens ingevoerd tijdens je inschrijving of tijdens het inloggen bij onze online-diensten. Zo sturen we je bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties die specifiek voor jou bestemd zijn.

Cookies laten ook toe het gebruik van de website te analyseren om eventuele storingen te identificeren en te verwijderen. Het accepteren van de cookies in je browser is niet vereist om toegang te krijgen tot onze website. Bestellen op onze website is echter niet mogelijk wanneer je cookies niet geactiveerd zijn.

Hoe lang blijven de cookies bewaard?

De cookies worden gedurende één jaar bewaard.

Kan ik het gebruik van cookies weigeren?

De configuratie van de meeste browsers laat je toe om cookies te accepteren of te blokkeren én om je in te lichten telkens er gebruik wordt gemaakt van cookies. Je kunt ervoor kiezen om deze cookies te verwerpen, hoewel dit de navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van je browser te raadplegen voor meer informatie.

ORS Technics gebruikt cookies van derde partijen. Wat betekent dit?

Onze site bevat cookies van derde partijen. Het doel van deze cookies is om je navigatiegegevens te verzamelen en zo advertentieteksten voor te stellen die overeenkomen met je interesses.

Advertentiecookies

Met deze cookies kunnen ORS Technics en partners informatie verzamelen over jou en je gedrag op orstechnics.com maar ook buiten onze eigen website. ORS Technics en zijn partners gebruiken deze informatie om de advertenties aan te passen die je online te zien krijgt.

Advertentiecookies kunnen worden gebruikt om commerciële advertenties bij te houden die je hebt gezien of waarop je hebt geklikt, om op te volgen of je bestellingen plaatst nadat je een advertentie op een partnersite hebt gezien of erop hebt geklikt, of om je meer relevante advertenties te tonen op basis van je gebruik van sociale media.

Google Analytics

Onze website werkt samen met Google Analytics, een web analytics-service van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om het gebruik van onze site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteiten op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics vind je via deze link: www.google.com/analytics/terms/nl.html.

Het gebruik van sharing tools

Onze website maakt gebruik van een aantal social media-tools onder de vorm van ‘share’-buttons die het voor de gebruikers eenvoudig maakt om informatie te delen met hun vrienden op een aantal sociale netwerken. Hierdoor is het mogelijk dat je, door het bezoeken van een pagina waar zo’n social media-plugin in is verwerkt, cookies van deze websites tegenkomt.

Deze websites worden niet beheerd door ORS Technics. Als je deze links gebruikt, aanvaard je ook de privacy policy’s van deze sites. Deze sites kunnen ook een cookie plaatsen wanneer je bent ingelogd op hun diensten. Op deze manier kunnen ze ook gegevens verzamelen en je advertenties tonen op andere sites, waarvan ze denken dat deze relevant zijn, op basis van je interesses. Via www.youronlinechoices.com/be-nl kunt je je advertentievoorkeuren beheren.

Legal Disclaimer

De naam en het logo van ORS Technics evenals de namen van de andere ondernemingen die voorkomen op deze site, zijn namen en merken die beschermd zijn door de nationale en internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn exclusief eigendom van JPR Racing Bikes BVBA en ORS Technics.

ORS Technics besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan.

De goederen beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van het gevolgde gamma. De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in. De loutere wilsuiting van de klant om een product te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen. De klant kan enkel een bestelling plaatsen op deze site als hij bevestigt dat hij de algemene voorwaarden voor internetverkoop van ORS Technics heeft gelezen en goedgekeurd.

De website biedt de mogelijkheid na te gaan of een bepaald product beschikbaar is. Deze gegevens wijzigen permanent en houden geen enkele verbintenis in.

De afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden.

Phishing

Phishing is een veelvoorkomend fenomeen op het internet waarbij fraudeurs achter je persoonlijke gegevens trachten te komen. Vaak wordt het slachtoffer via een e-mail naar een valse website gelokt, die soms zelfs moeilijk te onderscheiden is van de echte website. Je wordt dan gevraagd om gebruikersnaam en paswoord in te geven, of zelfs bankgegevens.

Wat moet je doen als je een verdacht bericht ontvangt?

Klik zeker NIET op de link, open geen bijlage die eventueel mee gestuurd wordt. Verwijder het bericht en maak je prullenmand leeg.

Mocht je toch op de link geklikt hebben en informatie doorgegeven hebben, verander dan zo snel mogelijk je paswoord (overal waar je dit paswoord gebruikt).

Heb je bankgegevens doorgegeven, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bankkantoor.

Phishing mails kan je altijd melden via verdacht@safeonweb.be.

In geval van twijfel over de echtheid van een bericht kan je ons telefonisch contacteren op 016/190.154 of via mail op info@orstechnics.com.

Hoe herken je phishing mails?

Frauduleuze e-mails zijn vaak héél goed nagemaakt, maar bevatten vaak toch een aantal elementen waardoor een alarmbelletje kan afgaan:

 • Als het bericht te mooi is om waar te zijn, is het dat vaak ook.
 • Behalve via onze newsletters nemen we geen contact met jou op zonder dat er een voorafgaande reden is (een recente aankoop, een herstelling bij onze dienst na verkoop, een vraag die je ons gesteld hebt, …)
 • Phishing mails bevatten vaak taalfouten.
 • Controleer de afzender en de domeinnaam, deze wijken vaak lichtjes af van de echte versie.

Je vindt ook meer informatie over phishing en internetfraude op www.safeonweb.be.

Privacy Verklaring

ORS Technics neemt je privacy ernstig. Wij zetten ons in om een sterke beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen en de wet van 8 december 1992 evenals de Europese regelgeving toe te passen. In deze privacy verklaring vind je een gedetailleerd overzicht van je persoonsgegevens en waarvoor we die gebruiken.

Wie verwerkt je gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door ORS Technics, Nieuwlandlaan 47, 3200 Aarschot, België (hierna genoemd ORS Technics). ORS Technics is een onderdeel van JPR Racing Bikes BVBA

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de persoonsgegevens die je deelt met ORS Technics in het kader van een aankoop (online of in de winkel), naar aanleiding van een beroep op onze dienst na verkoop, werkplaats of racing service, of bij de creatie of activatie van je ORS Technics account op de website.

Verder worden ook gegevens verzameld als je je mening geeft over onze producten of diensten, of tijdens het surfen op onze website (zie ook Cookie Policy). Het kan gebeuren dat ORS Technics je gegevens verkrijgt via een derde partij, voor zover je die partij toestemming gegeven hebt om je gegevens te delen. Aan de hand van een sterretje (*) zal je op onze website kunnen zien welke gegevens een verplicht karakter hebben.

Sommige gegevens worden automatisch verzameld aan de hand van je activiteit op de website. Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen: Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, aankoopgegevens, dossiers van onze dienst na verkoop of werkplaats, geconsulteerde artikels en navigatie op onze site,…

Wat doen we met je gegevens?

We hebben verschillende wettelijke gronden voor de verwerking van je gegevens. Voor het grootste deel zijn de verwerkingen gebaseerd op de verkoopsovereenkomst die we met jou hebben. Verder gebeuren sommige verwerkingen ook op basis van onze legitieme belangen, op basis van je toestemming, of op basis van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen).

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende redenen:

 • Beheer van je aankopen en het leveren van de gevraagde diensten, zoals bijvoorbeeld levering aan huis of klaarzetten en afhalen van je bestelling in de winkel.
 • Beheer van je vragen bij onze dienst na verkoop en/of werkzaamheden in onze werkplaats, herstelling van een artikel in ons repair center of via medewerkers van onze werkplaats of racing team, …
 • Om je te contacteren
 • Naar aanleiding van een aankoop, een service, of in het kader van een contract kan je informatie ontvangen (bevestigen van je bestelling, informatie over het moment van levering, informatie over de opvolging van je contract, … ).
 • Om je mening te kennen over onze diensten en over de producten die je hebt gekocht.
 • We geven je advies over je aankopen (bijvoorbeeld hoe je best de producten gebruikt of onderhoudt).
 • We stellen je graag andere producten voor die je mogelijk ook interesseren.
 • Om je informatie te sturen na een bezoek aan onze website of winkel.
 • Je wordt eveneens op de hoogte gehouden van de laatste nieuwigheden.

Je kan je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële e-mails (zoals newsletters). Uitschrijven hierop is mogelijk via de link onderaan de mails die je van ons krijgt, of online via je je ORS Technics account.

Je kan ons deze vraag ook per e-mail (shop@orstechnics.com) of per post (ORS Technics, Nieuwlandlaan 47, 3200 Aarschot) stellen.

Personalisatie en verbetering van onze diensten en communicatie

We gebruiken je gegevens om je wensen nog beter te leren kennen zodat we je gepersonaliseerde berichten kunnen sturen. Zo kunnen we bijvoorbeeld producten voorstellen die je mogelijk kunnen interesseren op basis van je aankoophistoriek.

Als je met ons contact opneemt op het telefoonnummer 016/190.154 is het mogelijk dat het gesprek opgenomen wordt voor trainingsdoeleinden, zodat wij onze medewerkers kunnen helpen om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Aanmaak en beheer van je ORS Technics account

Deze gegevens worden gebruikt om het navigeren op onze website en het beheer van je bestellingen te vergemakkelijken door je gegevens vooraf in te vullen in het bestelformulier.

Fraudepreventie

In het geval van een betaling via overschrijving bij een aankoop vragen wij een kopie van de voorkant van de ID-kaart, om misbruiken en fraude te vermijden. Deze kopie wordt op een veilige manier verzonden naar onze boekhouding. Ook bij een online aankoop kan er een controle gedaan worden op fraude.

Analyses

We gebruiken geanonimiseerde persoonsgegevens voor statistieken en rapporten over onze diensten en de verkoop van onze producten.

Camerabeveiliging

In onze werkplaatsen en winkel wordt camerabeveiliging gebruikt, wat aan de ingang via een affiche/pictogram aangeduid wordt. Deze beelden worden enkel bewaard om fraude en diefstal te helpen identificeren. Als hierom gevraagd wordt, is het mogelijk dat de gegevens worden doorgegeven aan de politiediensten of overheidsinstanties in het kader van een onderzoek.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens gedurende onze commerciële relatie en voor de gemiddelde levensduur van mechanische of elektronische onderdelen, zodat we je de best mogelijke dienst na verkoop kunnen bieden. De bewaartermijn van je gegevens kan afhangen van je laatste contact met ons, of van het soort product je gekocht hebt (voor een motor tuning zullen we je gegevens bijvoorbeeld langer bewaren dan voor een car wash product). Camerabeelden en telefoongesprekken worden bewaard gedurende 1 maand.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?

ORS Technics kan je gegevens delen met derden in het geval van het uitbesteden van bepaalde diensten:

 • Partners die diensten verlenen in onze naam en op onze expliciete vraag. Bijvoorbeeld het uitvoeren van leveringen aan huis of koerierdiensten, herstellingen bij een extern repair center, …
 • Reparatie, spoed-leveringen op omlopen en tijdens wedstrijden worden soms uitbesteed aan partners en leveranciers. In dat geval worden je contactgegevens doorgegeven zodat zij een afspraak met je kunnen maken om met jouw team de activiteiten te kunnen organiseren, begeleiden, en opvolgen.
 • Voor sommige van onze marketingcampagnes doen we beroep op een externe partner. We bezorgen hen je gegevens voor het doorsturen van bepaalde e-mails, brieven per post, om bepaalde analyses te doen die ons helpen om onze klanten en hun (aankoop)gedrag beter te begrijpen (bijvoorbeeld Facebook, Google) of om je gepersonaliseerde reclame te sturen via externe platformen zoals Google, Facebook, Instagram, en andere.
 • In het geval van bepaalde terugroepacties van leveranciers of voor belangrijke communicatie over een product.
 • In het kader van een aankoop op onze webwinkel van een partner product of -leverancier worden je gegevens gedeeld met de partner of leverancier bij wie je een aankoop doet, zodat zij je het gevraagde artikel kunnen leveren.

We waken erover dat deze externe partijen je gegevens verwerken op een veilige manier. Als je gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie zorgen we ervoor dat deze overdracht contractueel geregeld is, met garanties die minstens voldoen aan de Europese regelgeving.

Wat zijn mijn rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens?

Als consument heb je steeds het recht om je persoonlijke gegevens in te kijken, het recht om verkeerde of verouderde gegevens te corrigeren of te schrappen en het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens.

Je kan eveneens je recht op vergetelheid of op de overdraagbaarheid van je gegevens uitoefenen. Hiervoor kan je je vraag per e-mail richten aan shop@orstechnics.com of per post aan ORS Technics, Nieuwlandlaan 47, 3200 Aarschot, België.

Daarnaast kan je je ook verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële e-mails (zoals newsletters). Uitschrijven hierop is mogelijk via de link onderaan de mails die je van ons krijgt, of online via je ORS Technics account. Je kan ons deze vraag ook per e-mail (shop@orstechnics.com) of per post (ORS Technics, Nieuwlandlaan 47, 3200 Aarschot) stellen.

In geval van een klacht vragen we je om eerst contact op te nemen met ons, via het bovenstaande e-mailadres, of winkel adres. In geval je het nodig acht, kan je ook terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Je kan hen ook bereiken via mail: contact@apd-gba.be of telefonisch: 02 274 48 78.

Waar kan je terecht in geval van vragen en opmerkingen?

Om gratis een kopie te ontvangen van deze Privacy Verklaring of voor vragen over je persoonlijke gegevens kan je ORS Technics contacteren via e-mail op shop@orstechnics.com, of per post op het adres onderaan.

ORS Technics
Nieuwlandlaan 47
3200 Aarschot
België

Kan deze Privacy Verklaring gewijzigd worden?

Deze Privacy Verklaring werd laatst herzien op 23/08/2019 en kan steeds aangepast worden. Je wordt niet op de hoogte gesteld in geval van veranderingen, maar je kan wel steeds de laatste versie op deze pagina vinden.