Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://orstechnics.com.

Wettelijke Bepalingen

In dit document kan u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

  • Algemene Verkoopsvoorwaarden
  • Gebruik van Cookies
  • Legal Disclaimer
  • Phishing
  • Privacy Verklaring

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ORS Technics Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de aanbiedingen en verkopen door partner verkopers op de ORS Technics website.

1. Identificatie van de verkoper

ORS Technics is onderdeel van JPR Racing Bikes bvba, hierna “ORS Technics” genoemd.
Achiel Cleynhenslaan 128 A, 3140 Keerbergen, België
BTW BE 0879 475 640
Tel.: 016/190.154
E-mail: info@orstechnics.com

2. Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door ORS Technics aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten.

ORS Technics kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in PDF formaat en kunnen samen met de bevestiging van de bestelling ten allen tijde door de klant opgeslagen of afgedrukt worden.

ORS Technics is hoofdzakelijk actief in België. Wij kunnen je bestelling ook aanvaarden als het leveringsadres in het buitenland gelegen is. Echter is de klant verantwoordelijk voor eventuele import rechten en taksen die geheven worden door een land buiten België en/of de Europese Unie.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, Frans of Engels, naargelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Waar vermeld zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’. Dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

‘Grote goederen’ zijn race-stoelen, rolkooien, en alle producten, onderdelen en toebehoren die niet met de normale post verzonden kunnen worden.
‘Kleine goederen’ zijn alle andere onderdelen en toebehoren op de website vermeld, die klein genoeg zijn om per normale post te verzenden.

Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelwagen. Vervolgens kiest hij de leveringswijze (zie artikel 7), vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ te selecteren en de betaling uit te voeren.

Om een product telefonisch te bestellen, belt de klant naar het nummer 016/190.154 en wordt hij door het verkoopproces begeleid door de telefonist.

De catalogus met producten en hun omschrijving die op orstechnics.com terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website of via de telefoon om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Klanten die geen mailadres hebben, kunnen hun telefonische bestelling per sms laten bevestigen.

ORS Technics behoudt zich het recht om voor ter bescherming van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan ORS Technics weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die ORS Technics besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan ORS Technics haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Onze prijzen zijn btw inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. De prijs van een standaardlevering of -verzending met spoed is afhankelijk van volume en gewicht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Voor de eventuele plaatsing van de aangekochte materialen door ORS Technics worden kosten aangerekend. De kosten voor plaatsing van materiaal dienen met de ORS Technics werkplaats op voorhand besproken te worden voor boeking van een afspraak en eventuele extra onderdelen en kosten die kunnen gepaard gaan met de plaatsing van het onderdeel/onderdelen.

6. Betaling

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen:
a) rechtstreeks (enkel internetverkoop)
Met de volgende betaalkaarten: Visa, Mastercard, Bancontact, Mister Cash, Maestro 

Via internetbankieren: Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay, Paypal

b) U kan vooraf betalen per overschrijving, maar dient ons hiervoor eerst te contacteren. In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant opzij gezet, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij een bestelling voor levering via koerier aan huis of via afhaling in onze winkel dient de klant steeds volledig te betalen op het moment van bestelling.

7. Levering en installatie

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of kunnen afgehaald worden in onze winkel. Voor de veiligheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

ORS Technics kan de bestelde producten ook plaatsen. Daarvoor dient de klant een afspraak te maken met onze werkplaats. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de installatie, worden steeds aangerekend. Als er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper deze werken tegen betaling door ORS Technics of in eigen regie laten uitvoeren. Wendt je hiervoor tot onze werkplaats.

In geval van afwezigheid bij levering op de overeengekomen datum of niet gegronde weigering van de aanvaarding van de levering door de klant, zullen de onkosten voor elke supplementaire aanbieding in rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt als de klant de afspraak minder dan 48 uur op voorhand afzegt.

In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op 016/190.154.

De levering aan huis gebeurt in principe door de post of een koerierdienst. ORS Technics is niet verantwoordelijk voor de levering van de bestelling. Bij de bestelling maakt de klant de keuze met betrekking tot de gekozen partner voor de levering van zijn bestelling. Zodra de goederen zijn opgehaald door de post of de koerierdienst gelden de voorwaarden en reglementering van de betreffende dienst die de levering uitvoert.

In geval van afwezigheid van de klant gelden de procedures en voorwaarden van de dienst de levering verzorgt.

Bij een bestelling online met afhaling in onze winkel, ontvangt de klant een bericht zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling. De bestelling kan dan afgehaald worden op vertoning van zijn identiteitsbewijs en mits voltooiing van de betaling.

8. Leveringstermijn

Voor producten die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden voor een levering aan huis een aantal leveringsmethoden voorgesteld, waaruit de klant kan kiezen. Voor bestelling online en afhaling in onze winkel kan u een melding maken bij de bestelling online.

Voor producten die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geldt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, een leveringstermijn van maximaal 30 dagen. Zodra het onderdeel/product voorradig is, contacteert ORS Technics de klant om een leveringsdatum af te spreken als de goederen aan huis worden geleverd. Bij afhaling in onze winkel wordt de klant verwittigd wanneer de bestelling beschikbaar is bij ORS Technics.

ORS Technics is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Als bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

9. Afhaling van een online bestelling

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Ter bescherming van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

Afhalen van een bestelling kan enkel tijdens de openingsuren van de winkel. De afhaalmail bevestigt dat de goederen effectief in de winkel klaarstaan voor de klant.

Indien het een online bestelling betreft van goederen die niet in voorraad zijn, wordt de klant telefonisch, via mail of per sms op de hoogte gebracht zodra de goederen beschikbaar zijn.

10. Garantievoorwaarden voor consumenten

Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de garantie van de fabrikant. In de meeste gevallen, en zolang de goederen niet in competitie verband gebruikt worden, is er een wettelijke waarborg van 2 jaar. Echter op race onderdelen, of onderdelen en goederen die gebruikt worden tijdens wedstrijden (al dan niet in competitieverband) geldt er geen garantie.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt (bv. door oxidatie, schokken, val,…)
  • De vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen
  • Defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen
  • Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik strijdig met de voorschriften van de fabrikant
  • Schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee dagen na vaststelling te worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig als men een beroep doet op de naverkoopdienst van ORS Technics. Als de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door ORS Technics aangewezen derde, vervalt de garantie.

d) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

11. Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

De klant heeft de keuze:

a) Ofwel brengt hij de goederen, samen met de factuur of het kasticket, terug naar de ORS Technics winkel binnen de 14 dagen na de levering.

b) Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht, bij voorkeur door gebruik te maken van een retourformulier. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan shop@orstechnics.com.

De klant dient dan binnen de 14 dagen op zijn kosten de goederen terug te sturen naar ORS Technics Webshop, Nieuwlandlaan 47, 3200 Aarschot.

De goederen dienen teruggestuurd te worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat.

Binnen de 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen door ORS Technics, worden alle betaalde bedragen terugbetaald via de betaalmethode die de klant gebruikte voor zijn aankoop. Er wordt echter geen cash geld teruggegeven aan de kassa.

Dit herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten in België. Er is geen herroepingsrecht voor goederen besteld voor levering buiten België.

12. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail – back-up).

13. Contact

Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand
Voor vragen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de ORS Technics webshop via 016/190.154 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.) of via shop@orstechnics.com.

Opmerkingen in verband met de levering
Elke klacht betreffende defecte goederen, zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door een transport bedrijf, dient om in acht genomen te worden, per mail gemeld te worden op shop@orstechnics.com.

14. Eventuele klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij:

ORS Technics
Nieuwlandlaan 47
3200 Aarschot
Tel.: 016/190.154
E-mail: shop@orstechnics.com
(van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.)

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Winkelmand